WAAROM?

Een defecte elektrische installatie kan brand en elektrocutie veroorzaken met soms dramatische gevolgen. Daarom ben je verplicht om je installatie te onderhouden en te laten controleren.

Op 1 juni 2020 is een nieuw Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) in werking getreden. Het omvat de wettelijke veiligheidseisen voor verschillende soorten elektrische huishoudinstallaties.

Wanneer moet je je installatie laten controleren?

Je laat je elektrische installatie nakijken:

  • vóór ingebruikname;
  • bij elke verhoging van het aansluitingsvermogen op het openbare distributienet;
  • bij de verkoop van een huis;
  • om de 25 jaar.

Wie contacteer je om die controles uit te voeren?

Een erkend controleorgaan moet de installatie keuren.

Welke documenten moet je bij de keuring voorleggen?

Bij een controle moet je ten minste de volgende documenten verstrekken:

  • het eendraadsschema van de elektrische installatie; (klik hier voor een voorbeeld)
  • het situatieschema van de installatie; (klik hier voor een voorbeeld)
  • indien beschikbaar, de EAN-code die de aansluiting van de elektrische installatie identificeert. De EAN (European Article Numbering)-code is een 18-cijferige code en staat op de factuur.

Wat gebeurt er na de keuring?

Na elke keuring stelt de erkende instantie een rapport op dat je schriftelijk of elektronisch wordt toegestuurd. Het erkende orgaan bewaart een kopie van dat rapport gedurende vijf jaar.

HOE KUNNEN WIJ VAN DIENST ZIJN?

Webcomp - Rudi Vande Weghe beschikt over de nodige software om U te helpen met het uittekenen van de nodige schema's? Wij werken met het programma trikker. Een voorbeeld van een eendraadschema en situatieschema van een klassieke elektrische installatie. Het grondplan werd in Trikker getekend.
Voorbeeld van elektrische schema's